Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

14

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2019.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2019.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2019.

CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2019.

CTCP Dược phẩm Vimedimex (VMD): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2019.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/10/2019.

CTCP TMDV TNS Holdings (TN1): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/10/2019.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1% và tạm ứng cố tức năm 2019 cũng bằng tiền tỷ lệ 3%. Tổng tỷ lệ chi trả 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2019.

CTCP Du lịch Hà Nội (TSJ): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 11,13% (01 cổ phiếu nhận 1.113 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2019.

CTCP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam (QTC): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 5/1/2019.

CTCP Giao nhận Vận tải và xếp dỡ Tân Cảng (TCL): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2019.

CTCP Xe điện Hà Nội (HNT): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2,4% (01 cổ phiếu nhận 240 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2019.

CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (TTN): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2019.

CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/10/2019.

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (TL4): Ngày 11/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2019.